Το  www.erya.gr, αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης και υπηρεσιών (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα»/ «e-shop»/«ιστότοπος») της ατομικής επιχείρησης της Τσαγανάκη Ελευθερίας (στο εξής «επιχείρηση») εδρεύουσας στην Επέκταση Θέρμης-Ελευθερίας αρ. 20, περιοχή Θέρμη – Ν. Θεσσαλονίκης (ΤΚ 57001), με ΑΦΜ 159620573, τηλ. επικοινωνίας: 2310 46 26 10, e-mail: info@erya.gr.

Οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθορίζουν τους όρους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει των οποίων εσείς ως επισκέπτες/ χρήστες (αναλόγως του αν περιορίζεστε σε επίσκεψη μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιείτε και παραγγελία προς αγορά προϊόντων ή κάνετε χρήση του λογαριασμού σας) του ιστοτόπου περιηγείστε σε αυτόν, προβαίνετε σε χρήση των υπηρεσιών του και συναλλάσσεστε με το εμπορικό κατάστημα της επιχείρησης. Ταυτόχρονα διέπουν τη σύμβαση πώλησης που εσείς συνάπτετε με την επιχείρηση για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η αποδοχή των όρων χρήσης θεωρείται ως γενομένη συγχρόνως με την είσοδο και την περιήγησή σας στο e-shop. Εσείς, ως επισκέπτες αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου. Εάν διαφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης οφείλετε να απέχετε από την πλοήγησή σας στον ιστότοπο και να επικοινωνήσετε σχετικά εάν το επιθυμείτε με την επιχείρηση με κάθε πρόσφορο τρόπο είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@erya.gr είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 46 26 10.

Η επιχείρηση μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί ολικά ή μερικά ανά πάσα στιγμή καθ’ οιονδήποτε, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του νόμου, τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και τις πολιτικές της, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαδικτυακού τόπου αναστέλλοντας ή και παύοντας ακόμα και τη λειτουργία του ιστοτόπου. Οι όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται θα αναρτώνται στον ιστότοπο και θα έχουν ισχύ από την καταχώρισή τους και μόνο. Συνιστάται η τακτική επίσκεψη του σχετικού συνδέσμου που παραπέμπει στους όρους χρήσης, καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου, στην Πολιτική Cookies, στην Πολιτική Αποστολών – Επιστροφών και στην Πολιτική Πληρωμών, τα οποία αποτελούν ενιαία και αναπόσπαστη ενότητα με τους παρόντες όρους χρήσης, ώστε να παραμένετε πάντοτε ενημερωμένοι για οποιαδήποτε αλλαγή. Οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα και οποιαδήποτε εν γένει χρήση των παρεχόμενων εκ μέρους της επιχείρησης υπηρεσιών, η οποία γίνει προ τις εκάστοτε τροποποίησης των όρων χρήσης καταλαμβάνεται από το προγενέστερο καθεστώς.

Σας παρακαλούμε πριν την περιήγησή σας στον ιστότοπο να διαβάζετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης:

Γενικές πληροφορίες

H επιχείρηση δεσμεύεται ότι οι εμπεριεχόμενες στον ιστότοπο πληροφορίες ως προς την ταυτότητα και τα στοιχεία αυτής, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Οι δεσμεύσεις αυτές τελούν υπό την ρητή επιφύλαξη περί μη δέσμευσης της επιχείρησης για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ παραδρομής καθώς και για ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας του ιστοτόπου λόγω τεχνικού ή άλλου σφάλματος αναγόμενου σε λόγους ανωτέρας βίας. Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σας προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση και περιήγηση στο e-shop υπό την επιφύλαξη του δικαιώματός της να αναστέλλει, χωρίς προηγούμενη προειδοποίησή σας, τη λειτουργία του για σκοπούς αναβάθμισης, βελτίωσης της τεχνικής υποστήριξης και των συστημάτων ασφάλειας και γενικότερα για την συντήρηση του συστήματος.

Κανόνες πλοήγησης και χρήσης του ιστότοπου

Η πλοήγηση στον ιστότοπο γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, την ακολουθούμενη πολιτική απορρήτου και την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή συναφή νομοθεσία.

Η χρήση του ιστότοπου οφείλει να γίνεται με σεβασμό προς τα χρηστά ήθη, ενώ ρητά απαγορεύεται η χρήση αυτού για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

Κάθε στοιχείο που συμπληρώνεται από εσάς σε φόρμες επικοινωνίας και συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υπόκειται σε κανενός είδους διόρθωση, παρέμβαση  ή αλλοίωση εκ μέρους της επιχείρησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά εσάς είτε είστε επισκέπτης είτε χρήστης του ιστοτόπου. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε και αφορούν σε προσωπικές πληροφορίες (πχ. όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ.) δεν πρέπει να είναι ψεύτικα ή ανακριβή και απαγορεύεται να οδηγούν με οποιονδήποτε τρόπο στην εξαπάτηση της επιχείρησης ή τρίτου προσώπου.

Ρητά απαγορεύεται:

  1. Η χρήση οποιουδήποτε κώδικα προγράμματος ή λογισμικού που εμπεριέχει ιό ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη ζημία ή απώλεια δεδομένων της επιχείρησης ή των χρηστών/επισκεπτών.
  2. Η δημοσίευση, αποστολή με προσωπικό μήνυμα, με παραπομπή σε link ή σύνδεσμο ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο υβριστικού, ενοχλητικού, πορνογραφικού, και εν γένει παράνομου οπτικοακουστικού περιεχομένου ή περιεχομένου που μπορεί να προσβάλει ενδεικτικά την ανηλικότητα, το φύλο, την εθνικότητα και να προσβάλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτα άτομα. Ομοίως απαγορεύεται η μετάδοση με κάθε τρόπο οποιουδήποτε παράνομου υλικού που προκαλεί βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο και προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  3. Η με οποιονδήποτε τρόπο κοινολόγηση περιεχομένου για τη μετάδοση της οποίας ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις.
  4. Η με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της επιχείρησης παρέμβαση στον μηχανισμό λειτουργίας και το λογισμικό της, καθώς και η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συσκευής αντιγραφής και ανάκτησης οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου απαιτεί ταυτοποίηση ή είναι κλειδωμένο.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά ή και μόνιμα οποιονδήποτε χρήστη συμπεριφέρεται αντίθετα προς του παρόντες όρους χρήσης.

Περιορισμός Ευθύνης

Γενικά: Η περιήγηση στον ιστότοπο γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτήν, η επιχείρηση δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για οιαδήποτε ζημία που προέρχεται από περιεχόμενο, από ιό ή οποιοδήποτε τυχόν κακόβουλο λογισμικό, εσφαλμένη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης  και γενικά οποιασδήποτε εσφαλμένης λειτουργίας). Η χρησιμοποίηση των λοιπών ιστοσελίδων και υπηρεσιών διαδικτύου και η αλληλεπίδρασή τους με τον ιστότοπο γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, ενώ για τυχόν ιούς και εν γένει επιβλαβή λογισμικά από τη χρήση άλλων ιστοτόπων η επιχείρηση δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη. Συνεπώς, η επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση να σας αποζημιώσει για οποιαδήποτε βλάβη προκληθείσα από κάποια εκ των ανωτέρω αιτία ή από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ). Η επιχείρηση δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Επίσης τυχόν ελλιπής ή εσφαλμένη ή μη ενημερωμένη ηλεκτρονική καταχώριση ως προς τα πωλούμενα προϊόντα και τις αντίστοιχες πληροφορίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τιμή, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ.), καθώς και οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη ή τεχνικής φύσεως ζήτημα, σφάλμα που οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου ή λόγος ανωτέρας βίας που επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ομαλή λειτουργία και περιήγησή σας στο e-shop δεν γεννά οποιαδήποτε ευθύνη για την επιχείρηση. 

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παράσχει σε εσάς τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια πλοήγησης και συναλλαγών και να δημιουργήσει ένα εν γένει ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για την περιήγηση στον ιστότοπο.

Ειδικότερα ως προς τα πωλούμενα προϊόντα: Η επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με κάθε εθνική και υπερεθνική  νομοθεσία που αφορά τις πωλήσεις προϊόντων και την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης από απόσταση. Εσείς ενημερώνεστε σχετικά με τα προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται αναλόγως της διαθεσιμότητας αυτών, για την οποία ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγυηθεί η επιχείρηση. Η ευθύνη της επιχείρησης εκτείνεται αποκλειστικά και μόνο μέχρι του σημείου της έγκαιρης ενημέρωσής σας περί της μη διαθεσιμότητας του προϊόντος, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, χωρίς η επιχείρηση να υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε περίπτωση που, κατόπιν της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, διαπιστωθεί μη διαθεσιμότητα του επιλεγέντος προϊόντος/ των επιλεγέντων προϊόντων το ήδη τυχόν καταβεβληθέν εκ μέρους σας ποσό επαναπιστώνεται σε εσάς στο ακέραιο. Η επιχείρηση δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο την έλλειψη των οποίων δεν μπορεί να εγγυηθεί.

Πληροφορίες και Προϊόντα –Τιμολογιακή Πολιτική

Η θέαση και περιήγηση στα προϊόντα που φιλοξενούνται στον ιστότοπο είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες/χρήστες. Οι τιμές που αναγράφονται κάτω από το εικονίδιο κάθε προϊόντος συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ (το ύψος του οποίου καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία). Τυχόν αναπροσαρμογή της τιμής οποιουδήποτε προϊόντος γίνεται κατά την ελεύθερη κρίση και διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης, η οποία δεν υπέχει καμία υποχρέωση προγενέστερης ενημέρωσης σχετικά με την ανατιμολόγηση. Κάνοντας click στο εικονίδιο του προϊόντος μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, όπως ενδεικτικά αναλυτική παρουσίαση προϊόντος, χαρακτηριστικά αυτού, μεγεθολόγιο κλπ.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι τελικώς διαθέσιμο η επιχείρηση δύναται να επικοινωνεί με εσάς με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας έχει παρασχεθεί εκ μέρους σας σχετικά με άλλα παρόμοια προϊόντα που μπορείτε να αγοράσετε στη θέση του μη διαθεσίμου. Εάν ωστόσο δεν επιθυμείτε την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος η επιχείρηση αναλαμβάνει  τη δέσμευση να επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τυχόν ήδη καταβληθέντος ποσού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο διακριτό κεφάλαιο σχετικά με την πολιτική επιστροφών.

Κατάρτιση συμβάσεων

Οι συμβάσεις που καταρτίζονται κάνοντας χρήση του e-shop γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

Προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του e-shop αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003). Έτσι, εσείς έχετε την επιλογή είτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή   και να προχωρήσετε στην παραγγελία είτε να συνεχίσετε ως επισκέπτης παραχωρώντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται κάθε φορά.

Έχετε δικαίωμα σύναψης έγκυρης σύμβασης μέσω του e-shop, μόνον εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (δηλαδή εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή νόμιμο αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, domain name κλπ. συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και υπερεθνικού δικαίου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθεται αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση εκ μέρους σας. Οποιαδήποτε αλλαγή/τροποποίηση του περιεχομένου του ιστοτόπου εκ μέρους τρίτου γίνεται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης της επιχείρησης. Οποιοδήποτε λογισμικό υπάρχει διαθέσιμο, μέσω του ιστοτόπου, και δύναται να φορτωθεί (download) αποτελεί επίσης πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και η χρήση του επιτρέπεται να είναι αποκλειστικά και μόνο ιδιωτική σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο αντίστοιχο μέρος της εν λόγω ενότητας των παρόντων όρων χρήσης.

Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο, χωρίς τη ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεση της επιχείρησης, αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, εμπορία, εκχώρηση, εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου από τρίτον ενάντια προς τους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης απαγορεύεται ρητά η παραπλάνηση οποιουδήποτε σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «EяYA INTIMATE COLLECTION» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της επιχείρησης και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αυστηρά ιδιωτική χρήση περιεχομένου του ιστοτόπου για πληροφοριακούς και όχι εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι προκύπτει με σαφήνεια η ένδειξη προέλευσης της πληροφορίας και υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι με τον τρόπο αυτό δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή τρίτων, ότι δεν επεμβαίνει ο χρήστης καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο αυτό αλλοιώνοντάς το και ότι το υλικό δεν προωθείται σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης.  

Οποιαδήποτε άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

«Σύνδεσμοι» (links) με άλλες ιστοσελίδες

Ο ιστότοπος προκειμένου να βελτιστοποιήσει και να διευκολύνει την εμπειρία πλοήγησής σας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές μέσω links ή μέσω banners σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, τις υπηρεσίες και την ασφάλεια των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση και στις οποίες η πλοήγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αυτές εφαρμόζουν. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται, δεν υιοθετεί και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου εμφανίζεται στον ιστότοπό της. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει από την πρόσβαση και πλοήγηση στις εν λόγω ιστοσελίδες αποκλειστικά υπεύθυνες είναι αυτές και όχι η επιχείρηση, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν προβλήματος ή προκληθείσας ζημίας σε εσάς. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις εν λόγω ιστοσελίδες για το οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιασθεί, ενώ η ευθύνη για τη μεταφορά σας στις εν λόγω ιστοσελίδες βαραίνει αποκλειστικά και μόνο εσάς.

Newsletter

Το e-shop σας παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σας στο newsletter προκειμένου να μένετε πάντα ενημερωμένοι για τις νέες εξελίξεις στα προϊόντα και τις παρεχόμενες εκ μέρους μας υπηρεσίες. Η εγγραφή στο newsletter μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν της δικής σας συναίνεσης, με τη συμπλήρωση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέστε την συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας του newsletter ακολουθώντας τις οδηγίες που σας αποστέλλονται στο εκάστοτε ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης και των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα από την κατάρτιση σύμβασης πώλησης μεταξύ ημών αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά της Θεσσαλονίκης, ενώ εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτική έγινε την 11/08/2021.